" Oromia Got Talent" jechuun Oromiyaa keessattii fi sadarkaa Idil Addunyaatti yaadirimee dorgommii TV dheeraa bal'aa qabiyyee danuu of keessatti qabatu yoo ta'u, dirree aartii namni kamiiyyuu bakka kamirraayyuu fi dandeettii aartii qabu kamiiyyuu daawwataa /dorgomaa fuulduraatti akkasuma Abbootii murtii duratti irratti hirmaatuudha.

                                                                                              Oromia Got Talent Producer: Abdi Luce Media  & Promotion P.L.C

 

Kaayyoo Dhaabbatichaa

Guddinni artii Oromoo dorgomaa ta’ee teeknoolojii ammayyaan deeggaramee addunyaa amma tokko taate tana faana hiriirsuu, hubannoo hawaasafi dinagdee  akkasuma barnootaafi siyaasaa olguddisuuf falaasama kana qabatee ogeeyyii osoo dandeettii cimaafi kennaa  addaa qabanii manatti hafan miidiyaatti dhiyeessuufi hawaasa keenyaf hubannoo gama aadaa, seenaafi   guddina artii Oromootin jiru addunyaatti beeksisuudha.

Kaayyoo qophii bashannanaa 

Kaayyoon qophii kanaa inni ijoon akkuma qophiilee biroo qophii bashannana AFaan Oromoo dhiyaatu keessatti booharsaa barsiisuudha.  Naannoo Oromiyaa iddoo adda addaa keessatti kanneen osoo kalaqaafi kennaa addaa qabanii dhokatanii hafan baasufi keessattuu dargaggoonni gara Industrii muuziqaatti akka galan taasisuudhaafi. Miira  waldorgommii dorgomtootafi daawwattoota qophichaa gidduutti uumuu,   aadaa, afaan, seenaafi duudhaa hawaasa keenyaa addunyaatti beeksisaa muuxannoofi hubannoo uumuufi akkasuma artii ogummaan deeggarame babal’isuudha.

Galma qophii bashannana Addaa

Waldorgomii  kanaan  booda hawaasni qophicha daawwateefi dhaggeeffate ykn hordofe qophicha booda sagantaalee dhiyaatan irraa muuxannoofi hubannoo waljijjiirun biyya keessattis aadaa ofii dagaagsuu, artii gama hundaan jiru ifatti baasuun ogummaa dandeettiifi kalaqa waliin dhalate arguufi gahee akka bahan taasisuudha.

Qabiyyee dorgommichaa 

1. Dorgommii sagalee

2. Shubbisa aadaa fi ammayyaa

3. Diraamaa (tapha garee)

4. walaloo, monoloogii, sululukii 

5. Modeling (dorgommii Baredinaa)

6. dandeettii addaa